Privacy policy


Pedicure Praktijk Daphne Derogee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Daphne Derogee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

Als Pedicure Praktijk Daphne Derogee ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy vragen heeft hierover en contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan de website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure Praktijk Daphne Derogee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Dossiervorming, enkel op papieren klantenkaart (niet digitaal), voor een optimale behandeling en om de voortgang van behandelingen te kunnen inzien;
 • Administratieve doeleinden, zoals het eventueel opmaken en kunnen versturen van facturen;
 • Het kunnen contacteren van de cliënt in verband met afspraken.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Pedicure Praktijk Daphne Derogee de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Beroep;
 • Gebruik eventuele medicatie.

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Daphne Derogee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor een periode van:

 • De looptijd van de behandeling tot een jaar na de laatste behandeling (papieren klantenkaart);
 • 7 jaar voor die gegevens in de financiële administratie welke nodig zijn voor de Belastingdienst.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met mij op.